Pilot Themagroepen

De pilot Themagroepen geeft inzicht in hoe bestaande gremia, met behoud van hun huidige toegevoegde waarde, getransformeerd kunnen worden naar communities. Daarnaast geeft de pilot meer inzicht in hoe ledeninitiatief gestimuleerd kan worden en hoe leden actief kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep en hun persoonlijke ontwikkeling.

Themagroepen zijn in 2018 opgezet vanuit de behoefte aan verdieping en verbinding op regionaal niveau.  De groepen bestaan uit ongeveer 10 accountants, die verdeeld over een aantal bijeenkomsten ervaringen uitwisselen over een vak-  of beroepsgericht thema. Naast inhoudelijke verdieping, was ook de verhoogde onderlinge betrokkenheid een mooi resultaat van de themagroepen. Deelnemers wisten elkaar ook na de afronding van een themagroep makkelijker te vinden met vakinhoudelijke vragen.

Om de ervaringen van deze themagroepen te gebruiken bij de verdere ontwikkeling van de governance, zijn deze groepen bij de pilotfase betrokken. Doelen van deze pilot zijn:

•         Het stimuleren van kennisdeling en ontwikkeling op regionaal niveau.

•         Leden meer met elkaar te verbinden.

•         Ledenbetrokkenheid stimuleren door hun actief te betrekken bij community vorming.

De pilot geeft hiermee inzicht in hoe de kwaliteit van de beroepsuitoefening verbeterd kan worden en hoe ledeninitiatief gestimuleerd kan worden.

Uitkomsten van de pilot

De pilot heeft (wederom) aangetoond dat regionale verbinding als zeer waardevol ervaren wordt. Voorwaarde hiervoor is dat leden elkaar kennen: eerst verbinden daarna delen. Het NBA-bureau kan een waardevolle bijdrage leveren aan deze verbinding. Ook het delen bleek waardevol. Niet alleen voor de leden, maar ook voor de beroepsorganisatie. De initiatieven die door themagroepen genomen werden, leverden waardevolle informatie op voor beroepsbrede onderwerpen. De inzichten van de themagroep Zeeland waren bijvoorbeeld waardevol voor het NBA-thema fraude. Themagroepen vormen hiermee een logisch onderdeel van de nieuwe governance door vanuit de praktijk inzichten te bieden aan bijvoorbeeld faculties of communities.

Het verbinden van leden bleek, zonder ondersteuning van een digitaal platform, erg arbeidsintensief is. Door klein te beginnen en te werken met kleinere groepen, werden echter in korte tijd waardevolle en herkenbare resultaten behaald.

Vervolg

De activiteiten van de themagroepen worden gecontinueerd en uitgebreid. Voor het verder ontwikkelen van de governance zullen zij zich, met ondersteuning van het bureau, onder andere gaan richten op vragen als: Hoe kunnen afdelingen zich omvormen tot communities? Daarnaast wordt samen met themagroepen gekeken hoe het NBA-brede proces van kennisdelen gewaarborgd kan worden. Niet alleen top down maar vooral bottom op.

Contact

Wil je meer weten? Kijk dan op de speciale pagina Themagroepen. Heb je vragen? Bel ons op 020-301 03 01 of mail ons op: s.vink@nba.nl

Naar NBA-website

Cookie-instellingen